Årsmøte i Bergen Jazzforum 2016

Sted:           BJF Møterommet (2. etg), USF
Dato:           Mandag 25.04.2015
Tid:            20.00 – 21.00
Møterett:       Medlemmer av Bergen Jazzforum. Stemmeberettigede er alle som har betalt medlemskontingent for våren 2016

___________________________________________________________________________

Saksliste

  • 1. Valg av møteleder og to referenter som også skal underskrive protokoll
  • 2. Godkjenning av innkalling og sakspapirer
  • 3. Behandling av styrets årsberetning
  • 4. Behandling av foreningens regnskap og revisors beretning (sistnevnte blir tilgjengeliggjort før møtet)
  • 5. Behandling av innkomne forslag. Disse må ha vært styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.
  • 6. Valg av styremedlemmer
  • 7. Valg av styreleder fra styrets medlemmer hvis vervet er til valg
  • 8. Valg av revisor
  • 9. Valg av valgkomité

Vedlegg:
Innkalling og saksliste
Styrets årsberetning (presenteres på årsmøtet)
Regnskap 2015 (presenteres på årsmøtet)
Revisors beretning  (presenteres på årsmøtet)
Valgkomités forslag (presenteres på årsmøtet)